Visselblåsning

Syftet med visselblåsförfarandet är att uppmuntra och underlätta rapportering av oegentligheter, missförhållanden eller olagliga aktiviteter inom en organisation. Det ger anställda, kunder och andra intressenter en mekanism att säkert och konfidentiellt rapportera sådana problem till ledningen eller annan instans. Flodin främjar att anmälaren skall känna sig trygg och utan rädsla för repressalier i vetskapen att vi tar anmälan på stort allvar. Det kan hjälpa till att upptäcka och åtgärda problem tidigt innan de eskalerar och orsakar större skada för organisationen.

Flodin – en erfaren partner

Sammanfattningsvis är syftet med visselblåsförfarandet att skapa en kanal för rapportering av oegentligheter, medan betydelsen av att uppmuntra ärlighet och öppenhet i organisationen ligger i att främja en kultur av tillit, ansvarsskyldighet och effektivitet.

Vem kan rapportera och vad?

En visselblåsare kan vara en anställd, tidigare anställd, konsult, kund eller någon annan person som har information om oegentligheter, missförhållanden eller olagliga aktiviteter inom en organisation.

Ärenden som kan rapporteras av en visselblåsare kan variera, men de inkluderar vanligtvis följande typer av problem:

Det kan handla om bedrägeri, korruption, stöld, bokföringsfusk eller andra former av ekonomiskt missbruk inom organisationen.

Det kan vara frågor om trakasserier, diskriminering, mobbning, osäkra arbetsförhållanden eller andra överträdelser av arbetsmiljölagstiftningen.

Det kan vara rapporter om miljöföroreningar, olaglig avfallshantering, brott mot miljölagstiftningen eller andra miljömässiga missförhållanden.

Det kan röra sig om oetiskt beteende, överträdelser av företagets etiska regler, intressekonflikter eller andra etiska dilemman.

Det kan handla om rapporter om brottslig verksamhet, exempelvis narkotikahandel, människohandel, penningtvätt eller andra former av olaglig aktivitet.

Skydd och anonymitet

För att säkerställa skydd och anonymitet för visselblåsare vidtas olika åtgärder.

Detta innebär att endast de personer som behöver veta om ärendet kommer att informeras och att informationen inte kommer att spridas vidare utan giltig anledning.

Såsom en visselblåsartelefon och webbplats där visselblåsaren kan lämna information utan att avslöja sin identitet. Detta gör det möjligt för visselblåsaren att rapportera problem utan att vara rädd för repressalier eller avslöjande.

Det inkludera förbud mot vedergällning, såsom trakasserier, uppsägning eller förlust av förmåner, mot visselblåsare som har rapporterat ärendet.

Som hanterar rapporterna och skyddar visselblåsarens anonymitet.

Hur gör du en anmälan?

Visselblåsare kan rapportera incidenter eller oegentligheter genom olika kanaler.

Telefonlinje, du kan anonymt ringa till 0733255243.
E-postadress, du kan maila din anmälan till admin@flodinab.se
Webbformulär, Här Visselblåsning kan du göra din anmälan.

Utredning

Rapporterna kommer att hanteras och utredas på ett noggrant och seriöst sätt för att säkerställa att varje ärende tas på allvar. När en rapport kommer in kommer den först att granskas för att bedöma dess trovärdighet och relevans för det ämne som utreds. Om rapporten bedöms vara relevant och trovärdig kommer en utredning att inledas.

Varje rapport kommer att behandlas med respekt och att alla relevanta aspekter kommer att utvärderas för att säkerställa en rättvis och korrekt bedömning av situationen.

Åtgärder

Om rapporten bekräftas vara sann och utredningen visar att det har begåtts felaktiga eller oacceptabla handlingar, kan olika åtgärder vidtas beroende på situationen och allvarlighetsgraden av överträdelsen.

Om rapporten innefattar en anställd eller medlem inom organisationen kan disciplinära åtgärder vidtas. Det kan innebära varningar, skriftliga reprimander, uppsägningar eller avstängningar från arbetsplatsen.

Om rapporten avslöjar en situation där någon har blivit skadad, kränkt eller på annat sätt lidit skada, kan rättelseåtgärder vidtas. Det kan inkludera att erbjuda stöd och hjälp till den drabbade, be om ursäkt, återställa skadan på något sätt eller vidta åtgärder för att förhindra att liknande händelser inträffar i framtiden.

Om rapporten avslöjar brottslig verksamhet eller allvarliga överträdelser kan rättsliga åtgärder vidtas. Det kan innebära att polisanmälan görs och att en rättslig process inleds för att fastställa ansvar och åtala de skyldiga.

Det är viktigt att notera att åtgärderna som vidtas kommer att vara proportionerliga till överträdelsen och att de kommer att genomföras enligt tillämpliga lagar och regler. Flodins policy och riktlinjer kommer att användas som grund för att bestämma vilka åtgärder som är lämpliga i varje enskilt fall.

Uppföljning

Efter utredningen kommer visselblåsaren att informeras om resultatet, inklusive om rapporten bekräftas vara sann eller inte. Om det bekräftas att rapporten är sann och åtgärder vidtas, kommer visselblåsaren att informeras om vilka åtgärder som vidtas och vilka konsekvenser det får för de inblandade.

Kontaktperson på Flodin: Matilda Flodin